نام کتاب : اصول سرپرستی
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، بهارک اعتمادی
تعداد صفحات : ۱۴۴ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 8000 تومان

نام کتاب : ایمنی و بهداشت محیط کار
نویسنده : دکتر ایرج محمد فام
تعداد صفحات : ۱۶۸ص
نوبت چاپ : اول
قیمت : ۸۰۰۰ تومان

نام کتاب : اخلاق حرفه ای
نویسنده : ملیحه عنابستانی ، مهدی سعیدی کیا
تعداد صفحات : ۱۷۳ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 9000 تومان

نام کتاب : کنترل پروژه
نویسنده : امین علی نژاد اسبوئی
تعداد صفحات : ۱۵۲ص
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۳
قیمت : ۷۵۰۰ تومان

نام کتاب : مهارت ها و قوانین کسب و کار
نویسنده : مهدی سعیدی کیا ، لیلا ترک
تعداد صفحات : ۱۹۰ص
نوبت چاپ : دوم ۱۳۹۳
قیمت : 10000 تومان