با هدف رونق کسب وکار ، کاهشاز هزینه وافزایش درآمد برای دانشجویان و اساتید محترم اها  سامانه کارآفرین و آموزش نیروی انسانی ( سکان ) راه اندازی می شود 

 

در این سامانه فعالان کارآفرینی و اموزش نیروی انسانی گرد هم میآیند تا از این طریق بتوانند باهم افزایی و رقابت سالم خدمات بهتری را به دانشجویان و کارآفرینان ارائه نمایند . 

این سامانه با حمایت ارگانها و دستگاههای دولتی و عمومی راه اندازی می شود و همچنین کارآفرینان می توانند در برخی موارد از خدمات رایگان این سامانه که با حمایت این دستگاهها انجام می پذیرد استفاده نمایند . 

اساتید محترم نیز می توانند به عنوان شخصیت حقیقی به ارائه خدمت کارآفرینی در این سامانه بپردازند