بسته اعتباری خدمات اموزشی آها به منظور تسهیل فرآیند آموزشی به مدرسین اعطا می گردد .

 

به منظور تسریع و تسهیل فرایند اموزشی اساتید محترم گروه آموزشی آها به میزان دو میلیون ریال بسته اعتباری 

خدمات آموزشی به اساتید محترم ارائه می نماید که با مشارکت اساتید در سامانه اها ومعرفی کتابهای این سامانه به دانشجویان خود می توانند آنرا ارتقا داده و یا از این بسته استفاده نمایند 

برای بهره مندی از این بسته اعتباری در سایت آها و سامانه سادنا عضو شوید و با ثبت درس خود از خدمات این بسته بهره مند شوید و با شمارکت بیشتر اعتبار خود را افزایش دهید . 

بزودی خدمات بیشتری در طول ترم به خدمات اضافه خواهد شد.

پس هم اگنون با عضویت در سایت اها بسته اعتباری خود را فعال کنید .