سرفصل آزمون سراسری مهارتهای مشترک گروه آموزشی آها

پیرو برگزاری آزمون سراسری مهارتهای مشترک گروه آموزشی آها، صفحاتی که سوالات آزمون از آن طرح شده است در ذیل آورده شده، دانشجویان عزیز لطفاً مطالعه نمایید.

 

 

***  ساعت آزمون از  10 ظهر روز آزمون تا 10 ظهر روز بعد آن ادامه دارد.  ***

  ردیف

               نام درس

   تاریخ آزمون

                صفحات

1

کارآفرینی

1395/09/03

تا آخر صفحه 112 (تا آخر فصل 2)

2

اخلاق حرفه ای

1395/09/06

تا آخر صفحه 105 (تا آخر فصل 3)

3

قوانین و مهارتهای کسب و کار

1395/09/07

تا آخر صفحه 122 (تا آخر فصل 4)

4

اصول سرپرستی

1395/09/09

تا آخر صفحه 93 (تا آخر فصل 3)

5

ایمنی و بهداشت حرفه ای

1395/09/11

تا آخر صفحه 109 (تا آخر فصل 6)

6

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

1395/09/13

تا آخر صفحه 58 (تا آخر فصل 4)

7

خدمات الکترونیک

1395/09/13

تا آخر صفحه 77 (تا آخر فصل 5)

8

مدیریت کسب و کار و بهره وری

1395/09/14

تا آخر صفحه 99 (تا آخر فصل 3)

9

اصول و فنون مذاکره

1395/09/15

تا آخر صفحه 92 (تا آخر فصل 4)

10

مهارتهای مسأله یابی و تصمیم گیری

1395/09/16

تا آخر صفحه 114 (تا آخر فصل 3)

11

مدیریت منابع انسانی

1395/09/16

تا آخر صفحه 105 (تا آخر فصل 3)

12

کنترل پروژه

1395/09/17

تا آخر صفحه 110 (تا آخر فصل 6)

13

مدیریت مراکز و سازمان های هنری

1395/09/17

تا آخر صفحه 71 (تا آخر فصل 2)

14

مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی

1395/09/17

تا آخر صفحه 97 (تا آخر فصل 3)

15

فرهنگ عمومی

1395/09/16

تا آخر صفحه 107 (تا آخر فصل 2)

16

مبانی کنترل کیفیت

1395/09/15

تا آخر صفحه 70 (تا آخر فصل 3)

17

مستند سازی

1395/09/14

تا آخر صفحه 74 (تا آخر فصل 3)

18

گزارش نویسی

1395/09/13

تا آخر صفحه 100 (تا آخر فصل 4)

19

روانشناسی کار

1395/09/13

تا آخر صفحه 84 (تا آخر فصل 6)

20

تحلیل هزینه و منفعت 1395/09/11 تا آخر صفحه 112 ( تا آخر فصل 3)

 

21

ویراستاری و صفحه آرایی 1395/09/11 تا آخر صفحه 74 ( تا آخر فصل 4)

 

22

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 1395/09/09 تا آخر صفحه 116 ( تا آخر فصل 3)

 

23

فیزیک 1 1395/09/07 تا آخر صفحه 226 ( تا آخر فصل 5)

 

24

روانشناسی عمومی 1395/09/07 تا آخر صفحه 52 (تا  آخر فصل 3)

 

25

خلاقیت در هنر 1395/10/06 تا آخر صفحه 48 (تا آخر فصل 1)

 

26

پایگاه داده 1395/10/03 تا آخر صفحه 76 ( تا آخر فصل 5)

 

27

کاربینی 1395/10/03 تا آخر صفحه 60 ( تا آخر فصل 3)