"استاد گرامی"

با ثبت کلاس در مرکز آموزشی خود در سامانه سادنا  بسته اعتباری 2 میلیون ریالی خود را فعال نموده ، تا از این طریق بتوانید با مشارکت خود در معرفی کتاب های این سامانه به دانشجویان، اعتبار خود راافزایش داده و در قالب خدمات زیر استفاده نمایید

 

 

خدمات ویژه به اساتید