دکتر حسین ابراهیم آبادی : "طرح کتاب پلاس آها باید جامعه هدف خود را ابتدا تعیین کند و سپس حرکت کند. اگر این طرح بتواند شبکه فعال، خوب و مطمئنی ایجاد کند به تدریج دانشجو به آن اقبال خواهد داشت."

 

"دکتر حسین ابراهیم‎آبادی رئیس محترم مرکز نشر دانشگاهی، عضو هیأت علمی پژوهشکده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند و تاکنون مسئولیت های متعددی را در حوزۀ فرهنگی و اجتماعی داشته اند. ایشان درتأسیس نهادهایی همچون دفتر مطالعات و برنامه‎ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی، مرکز پژوهش‎های ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش موثری را ایفا نموده‎اند".

وی درگفت وگو با مهدی سعیدی کیا مدیر مسئول آها با تاکید براینکه بافت فرهنگی، اجتماعی و محیطی که دانشجوی امروز درآن زندگی می کند نسبت به سالهای قبل تغییرکرده است، گفت: امروزه درمحیط، فرهنگ، دانش و فناوری چرخش‎هایی رخ داده است که این تغییرات معنی جدیدی به نشرداده است؛ نگاه فرهنگی و اجتماعی به حوزۀ نشر بیش از همه درگفتمان ایشان به چشم می‎خورد وقصد دارند مرکز نشر دانشگاهی رابه عنوان یک نشر معیار، دوباره احیا نمایند و به جای رقابت باسایر ناشران، به کمک صنعت نشر دانشگاهی بپردازند.

دکتر ابراهیم‎آبادی درخصوص فعالیت های انجام شده درمرکز نشر دانشگاهی برای همراهی باتغییرات محیطی فرهنگی امروز جامعه نیز گفت: امروز نوع نگاه دانشجو و استاد به آینده، علم و مطالعه تغییرکرده است. باید درمرکز نشر دانشگاهی تحقیق و توسعه‎ای جدی در این خصوص انجام شود و به موضوع مطالعه باید بیشتر توجه و تمرکز شود، چه درحوزه فرم و شکل و البته درمحتوا.

دکتر ابراهیم‎آبادی با بیان اینکه مشکل نشر در حال حاضر در شمارگان چندهزارتایی است و با تغییری در این شمارگان می‎تواند به سوددهی برسد، گفت: اگر بتوان در بدنه دانشجویی تحریکی ایجادکرد که به سمت متن و محتوا برود، نشردانشگاهی به خوبی می‎تواند به رونق برسد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید