ثبت کد کتاب = خدمات زیر

گزیده کتاب ها

کاربینی

کاربینی

پایگاه داده

پایگاه داده

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری

کارآفرینی

کارآفرینی

روانشناسی کار

روانشناسی کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مهارت ها و قوانین کسب و کار

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

مبانی کنترل کیفیت و بهره وری

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

کنترل پروژه

کنترل پروژه

ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

اخبار و اطلاعیه ها

 • آزمون های دروس مهارت های مشترک
 • برنامه آزمون سراسری گروه آموزشی آها
 • معرفی دانشجویان برتر نهمین دوره آزمون های کشوری آنلاین آها
 • معرفی اساتید برتر نهمین دوره آزمون های کشوری آنلاین آها
 • چاپ مجدد کتاب های انتشارات آها
 • کتاب پلاس به همت شما اساتید به یک طرح ملی تبدیل شد
 • آزمون های دروس مهارت های مشترک
 • برنامه آزمون سراسری گروه آموزشی آها
 • معرفی دانشجویان برتر نهمین دوره آزمون های کشوری آنلاین آها
 • معرفی اساتید برتر نهمین دوره آزمون های کشوری آنلاین آها
 • چاپ مجدد کتاب های انتشارات آها
 • کتاب پلاس به همت شما اساتید به یک طرح ملی تبدیل شد